Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Marra Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2018. Viimeisin muutos 17.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Marra Oy, Niemeläntie 14, 92100 Raahe

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Lauri Martinmäki
lauri.martinmaki@marra.fi
044 741 4714

3. Rekisterin nimi
Työnhakurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on täyttää Marra Oy:n vapaat työpaikat

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi
Syntymäaika
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti
Koulutus
Kurssit
Asevelvollisuus
Aikaisempi työkokemus
Muita lisätietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sähköpostitse

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Työnhakijan suostumuksella Marra Oy luovuttaa tietoja asiakkaille, jotta pystymme valitsemaan sopivat työntekijät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, niiden tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin muutosta, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.